สรุปผลการนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (โซนเฟื่องฟ้า)

สรุปผลการนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (โซนเฟื่องฟ้า)

ผลการประเมิน Self-Assessment (โซนเฟื่องฟ้า)

รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ โซน หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6
14 บางกล่ำ โซนเฟื่องฟ้า
13 ควนเนียง โซนเฟื่องฟ้า
09 รัตภูมิ โซนเฟื่องฟ้า
01 เมืองสงขลา โซนเฟื่องฟ้า