สรุปผลการนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (โซนชบาแดง)

สรุปผลการนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (โซนชบาแดง)

ผลการประเมิน Self-Assessment (โซนชบาแดง)

รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ โซน หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6
06 สะบ้าย้อย โซนชบาแดง
05 เทพา โซนชบาแดง
04 นาทวี โซนชบาแดง
03 จะนะ โซนชบาแดง