สรุปผลการนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (โซนลีลาวดี)

สรุปผลการนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (โซนลีลาวดี)

ผลการประเมิน Self-Assessment (โซนลีลาวดี)

รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ โซน หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6
16 คลองหอยโข่ง โซนลีลาวดี
12 นาหม่อม โซนลีลาวดี
11 หาดใหญ่ โซนลีลาวดี
10 สะเดา โซนลีลาวดี