สรุปผลการนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (โซนกระดังงา)

สรุปผลการนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (โซนกระดังงา)

ผลการประเมิน Self-Assessment (โซนกระดังงา)

รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ โซน หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6
15 สิงหนคร โซนกระดังงา
08 กระแสสินธุ์ โซนกระดังงา
07 ระโนด โซนกระดังงา
02 สทิงพระ โซนกระดังงา